• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 231

26 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 201/2016;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 85416/15.12.2016 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Adresa nr. 60675/14.12.2016 întocmită de Poliţia Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanţa Guvernului României nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;
 • Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 435/28.04.2010 privind regimul de introducere pe piațăși de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea nivelurilor si taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2016;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea  nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                              

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

  Art.I Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 201/2016, se modificăși se completează după cum urmează:

 1. Art. 10 alin. (2) teza 2 referitoare la cererea pentru vizarea anuală a ”Autorizației de desfășurare a activităților prevăzute în grupa CAEN 932 – Alte activități recreative și distractive”, va avea următoarea formulare:

”Pentru activitățile prevăzute în grupele CAEN 932 – Alte activități recreative și distractive, cererea pentru vizarea anuală a ”Autorizației de desfășurare a activităților” va conține aceleași documente ca cele specificate în grupele CAEN 561 și 563”.

 1. Art. 10 alin. (3) va avea următoarea formulare:

”Pentru soluționarea cererii, personalul de execuție căruia i-a fost repartizată lucrarea, din cadrul Poliției Locale Sector 2, va întocmi un referat pe baza evidențelor instituției privind:

-        încălcarea repetată a Legii nr. 61/1991, republicată;

-         modificări neautorizate ale spațiilor în care își desfășoară activitatea, conform Legii nr. 50/1991, republicată;

Pentru verificarea veridicității celor declarate de către solicitant, personalul de execuție va efectua controale pe parcursul anului conform planificărilor stabilite lunar.

 În cazul în care, în urma declarației notariale date pe propria răspundere, precum că, au fost efectuate modificări aduse releveului prezentat anterior, personalul de execuție căruia i-a fost repartizată lucrarea din cadrul Poliției Locale Sector 2 v-a întocmi un referat pe baza verificărilor efectuate de către serviciile de specialitate, urmând ca acesta să fie înaintat de îndată Primăriei Sectorului 2 – Direcția Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu în vederea suspendării activității comerciale.”

 

Art. II Anexele nr. 6 și 7 la H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti” se modifică potrivit anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

 

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 26/25.04.2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 201/2016, rămân aplicabile.

 

Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 şi Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 231

  Bucureşti, 22.12.2016

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 231.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:255 Vizualizări
Descărcare: 26 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE