• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 233

18 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind achiziţia imobilului situat în str. Olari nr.11-13, compus din clădiri şi teren cu destinaţia de sediu administrativ pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

           Analizând:

        - Raportul de Specialitate nr. 86352/20.12.2016 precum și Nota de fundamentare nr. 86353/20.12.2016 întocmite de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Raportul de Specialitate nr. 86315/19.12.2016 întocmit de către Direcția Achiziții Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Notificarea transmisă de proprietarii imobilului din str. Olari nr. 11 – 13, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub numărul 81337 din data de 25.11.2016;

        - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

                Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificatăși completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2016;

       - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecția Copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        - Sentința Civilă nr. 3215/30.04.2015 din dosar 24137/3/2011*** Tribunalul Bucureşti, Secția a II-a contencios administrativ și fiscal;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/22.08.2016 privind aprobarea Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile);

       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/22.08.2016 privind aprobarea procedurii de negociere și a componenței Comisiei de negociere pentru achiziţia imobilului format din clădiri şi teren situat in Bucuresti str. Olari nr. 11-13, Sector 2  de către Direcţia Generală de Asistenţă Sociala si Protectia Copilului Sector 2;

În temeiul art. 45 alin.(3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

              Art.1. Se aprobă achiziția imobilului situat în str. Olari nr.11-13, compus din clădiri şi teren cu destinația de sediu administrativ pentru Direcția Generală de Asistență Socialăşi Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, la prețul de 1.100.000 (unmilionunasutămii) euro.

 

   Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

              Art.3. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 233

  Bucureşti, 22.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 233.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:234 Vizualizări
Descărcare: 18 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE