• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 234

19 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acțiunii ”Zilele Porților Deschise” in perioada 23.12.2016 – 08.01.2017, la nivelul parcului de agrement din Parcul 8 Mai;

                Analizînd:

  • Expunerea de motive a domnului Dan – Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Raportul de specialitate nr. 14404/21.12.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 4647/22.12.2016 întocmit de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 4646/22.12.2016 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Ordonanța Guvernului României  nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare;

        - Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 672/2014;

         - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

         - Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 324/13.07.1974 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

         - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 123/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuții privind Organigrama, Statul de Funcţii şi ROF – ul Administrației Domeniului Public Sector 2;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcționare pentru Administrația Domeniului Public Sector 2;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art.1 Se aprobă acțiunea ”Zilele Portilor Deschise”, în vederea promovării proiectului ”Parc de agrement Tei Plumbuita” accesul la toate echipamentele parcului de distracții fiind gratuit in perioada 23.12.2016-08.01.2017.

 

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.3. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

                    Hotărârea nr. 234

  Bucureşti, 22.12.2016

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 234.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:258 Vizualizări
Descărcare: 19 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE