• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 025

70 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 378/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea unor imobile din administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 22348/29.03.2016 întocmit de Direcţia Generală  de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Nota de Fundamentare nr. 1312/17.03.2016 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Raportul de specialitate nr. 24694/06.04.2016 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Raportul de specialitate nr. 22900/07.04.2016 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulteriore;

- Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

            - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi unităţile sanitare publice de interes local de pe raza sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socialăşi Protecția Copilului Sector 2;

 

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.(1) Se aprobă transmiterea din administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 a imobilelor situate în București, Sector 2, conform anexei nr. 1.

              (2) Imobilele compuse din clădire şi teren se identifică potrivit anexei nr. 2.

        (3) Spațiile urmează a fi utilizate cu destinația „educație timpurie, nivelul antepreşcolar şi activităţi conexe educaţiei şi învăţământului”. 

        (4) Anexele nr. 1 și 2 conțin un număr de 6 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Predarea - primirea imobilelor se va face pe bază de protocol de predare - primire încheiat între Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în calitate de predător şi Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în calitate de primitor.

Art.3. (1) Se aprobă preluarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, cu titlu gratuit, a documentațiilor cadastrale, a fișelor de inventar și a altor documente aferente celor două imobile.

      (2)  Predarea documentației se va face pe bază de proces - verbal de predare - primire încheiat între părţile interesate.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar  Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5.(1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

           (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

       BRANCU MIHAIL                                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                     SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                  ELENA NIȚĂ

 

 

Hotărârea nr. 25

  Bucureşti, 25.04.2016

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 25.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:592 Vizualizări
Descărcare: 70 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE