• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 128 din 2017

28 Descărcări

 Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 123/2019HCL S2 nr. 152/2019HCL S2 nr. 177/2020HCL S2 nr. 11/2020HCL S2 nr. 301/2021HCL S2 nr. 31/2022HCL S2 nr. 287/2022HCL S2 nr. 9/2023HCL S2 nr.  368/2023

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.09.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2;

           Analizând:

 • Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare nr. 73448/25.08.2017 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Referatul nr. 5679/18.08.2017 întocmit de Secretarul Sectorului 2;
 • Adresa nr. 72803/24.08.2017 transmisă de Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale București;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea şi metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;
 • Dispozitia nr. 925/11.05.2017 emisă de catre Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul Manole Emanuel Florin a funcţiei publice de conducere de Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecția Copilului  Sector 2.

 

           În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobăînființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, în componența prevăzutăîn anexa ce conţine o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                          

Art.2 Comisia pentru Protecția Copilului Sector 2 funcționeazăși îndeplinește atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea şi metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului și orice alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare.

 

Art.3 Cu data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înființarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura  aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA                                                                                   ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 128

Bucureşti, 04.09.2017

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 04.09.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 128.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:609 Vizualizări
Descărcare: 28 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE