• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 174 din 2017

145 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 100/2022

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 195/2017HCL S2 nr. 90/2018HCL S2 nr. 324/2018HCL S2 nr. 331/2018HCL S2 nr. 26/2019HCL S2 nr. 136/2019HCL S2 nr. 364/2019,  HCL S2 nr. 2/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.11.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 57794/18.07.2017 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentul formulat de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 3776/13.11.2017;
 • Adresele nr. 2186/02.02.2017, nr. 21967/10.04.2017 și nr. 16513/SP/24.08.2017 prin care Instituția Prefectului Municipiului București a transmis numărul maxim de posturi pe anul 2017 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al municipiului București;
 • Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 36321/2017 privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Avizul Direcției pentru Evidență Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 3965244/2017;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;
 • C.L. Sector 2 nr. 17/23.02.2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 70/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 150/2016.

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 (1) Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 conform anexelor nr.1 și 2. 

          (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 este de 376 de posturi, din care 2 posturi de demnitate publică, 46 posturi de conducere și 328 posturi de execuție.

          (3) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

 

Art.2 (1) Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 conform anexelor nr. 4 și nr. 5. 

                     (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 este de 75 posturi din care 7 funcții publice de conducere 68 funcții de execuție.

           (3) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

          (4) Anexele nr. 1-6 conțin un număr de 105 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prevederile art. 1 și art. 2 alin. (1) ale H.C.L. Sector 2 nr. 17/23.02.2017 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 70/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 150/2016 își încetează aplicabilitatea.

 

Art.4 Prevederile art. 2 alin. (2) ale H.C.L. Sector 2 nr. 17/23.02.2017 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 70/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 150/2016 se revocă.

 

Art.5 (1) Primarul Sectorului 2 poate modifica și transfera funcțiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramăși cu respectarea cerințelor prevăzute de Statutul funcționarilor publici.

           (2) Modificările în ceea ce privește calitatea posturilor, de funcționar public sau personal contractual, se fac cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 

Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.7 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

           (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

  Hotărârea nr. 174

Bucureşti, 13.11.2017

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 108 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 174.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:711 Vizualizări
Descărcare: 145 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE