• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 175 din 2017

41 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 346/2019

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 47/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.11.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

           Analizând:

 • Raport de specialitate nr. 61071/26.07.2017 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 3315/25.07.2017 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul nr. 39268/2017 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind funcţiile publice din cadrul Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul A.N.F.P. nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalitaţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului – cadru de stat de funcţii, cu modificătile şi completările ulterioare.

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. 1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, conform anexelor nr. 1 – 3 ce conţin un număr de 26 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

             (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 este de 42 posturi, din care 5 posturi de conducere şi 37 posturi de execuţie.

 

               Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 86/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, modificatăşi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2014, îşi încetează aplicabilitatea.

               Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire prezenta  hotărâre.

 

Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                        (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.         

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

  Hotărârea nr. 175

Bucureşti, 13.11.2017

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 29 de pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 175.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:498 Vizualizări
Descărcare: 41 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE