• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 179

166 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.11.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 98244/20.10.2017 prezentat de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 98925/23.10.2017 prezentat de Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate precum și Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 

 • Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 02.11.2017 a Comisiei tehnico-economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 530/2017, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București, prevăzut în anexa ce cuprinde 135 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București, prin licitație publică, organizatăîn condițiile legii.

 

Art.3 (1) Se aprobă asigurarea finanțării Serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare și gestionare a deșeurilor menajere și similare, în limita competențelor prevăzute de lege pentru sectoarele Municipiului București, prin instituirea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii, persoane fizice și juridice.

          (2) Stabilirea nivelului taxei de salubrizare și modalitatea de încasare a acesteia vor fi supuse aprobării Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București.

 

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.         

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 179

Bucureşti, 13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 138 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 179.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:273 Vizualizări
Descărcare: 166 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE