• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 221 din 2017

56 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL 399/2018HCL S2 nr. 27/2019HCL S2 nr. 310/2019HCL S2 nr. 197/2022

Modifică/completează  HCL S2 nr. 10/2011

Abrogă/Încetează aplicabilitatea HCL S2 nr. 189/2016

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.12.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2  nr. 189/2016; 

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 117910/13.12.2017 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 118765/15.12.2017 întocmit de Direcția Management Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul favorabil nr. 67216/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 2;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I (1) Se aprobă modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Sector 2, instituţie publică cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                         (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Poliţiei Locale Sector 2 este 375, din care 39 funcţii de conducere (38 funcţii publice şi 1 funcţie contractuală) şi 336 funcţii de execuție.

                          (3) Numărul total al funcțiilor publicede execuţie este 306, din care 35 funcţii publice generale şi 271 funcţii publice specifice.

                          (4) Numărul total al posturilor contractuale de execuţie este de 30, din care 11 funcții de guard și 19 funcții contractuale generale.

                         (5) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr de 64 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II  (1)  Primarul Sectorului 2 poate transforma/modifica funcţiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă (personal contractual/funcţii publice).

   (2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, respectiv de funcţii publice se fac cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Statutul funcționarilor publici.

 

          Art. III (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 189/2016 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2  nr. 105/2015 şi  H.C.L. Sector 2 nr. 14/2016 își încetează aplicabilitatea.

                (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2             nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, rămân aplicabile.

 

Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

           Art. V (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

                     (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 221

Bucureşti, 20.12.2017

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 67 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.12.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 221.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:746 Vizualizări
Descărcare: 56 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE