• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 222 din 2017

107 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 309/2019

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 345/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.12.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

           Analizând:

 • Expunerea de motive formulată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 116116/08.12.2017 întocmită de Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raport de specialitate nr. 118766/15.12.2017 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atributii privind Organigrama, Statul de functii si ROF-ul pentru Administratia Domeniului Public Sector 2;
 • Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 324/13.07.1974 privind înfiinţarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art. 1 (1) Se aprobăOrganigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, instituţie publică, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 - 3.

        (2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 32 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

        (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administraţiei Domeniului Public Sector 2 este de 324 posturi contractuale, din care 21 personal de conducere, 100 personal de execuţie şi 203 personal operativ.

           

           Art. 2 Primarul Sectorului 2 poate modifica/ transfera funcţiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă.

 

           Art. 3 La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 219/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 74/2017,  îşi încetează aplicabilitatea.

 

           Art. 4 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

Hotărârea nr. 222

Bucureşti, 20.12.2017

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 35 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.12.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 222.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:701 Vizualizări
Descărcare: 107 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE