• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 242

28 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.12.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre vizând campania de informare privind traficul transnaţional de organe, adresatăîn special persoanelor vulnerabile, la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           Analizând:

 • Expunerea de motive a domnului consilier local Chiricuţă Ion înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 4338/13.12. 2017;
 • Raportul de specialitate nr. 97604/18.10.2017 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 10 din Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, Oviedo 1997;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobăînceperea campaniei de informare privind traficul transnaţional de organe, adresatăîn special persoanelor vulnerabile, la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

            Campania de informare privind traficul transnaţional de organe, adresatăîn special persoanelor vulnerabile, va avea loc sub sloganul „Traficul transnaţional de organe – flagel mondial”.

(2) Scopul campaniei este sensibilizarea opiniei publice cu privire la implicaţiile deosebit de grave ale traficului de organe, privit ca fenomen, şi ale urmărilor sale tragice.

(3) Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la cauzele şi efectele traficului transnaţional de organe;
 2. Dezvoltarea unor abilităţi sociale pentru a face faţă situaţiilor deja existente în alte ţări;
 3. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la factorii de risc şi factorii de protecţie referitori la traficul transnaţional de organe;

(4) Mijloacele specifice de implementare a proiectului sunt:

 1. Desfăşurarea de activităţi interactive de informare şi educare cu privire la riscurile traficului transnaţional de organe, atât a persoanelor vulnerabile cât şi a celorlalţi membrii ai comunităţii;
 2. Informarea comunităţii locale cu privire la riscurile traficului de organe prin conferinţe, emisiuni radio, mesaje pe panourile stradale, banere, roll-upuri;
 3. Distribuirea de pliante şi afişe conţinând informaţii despre riscurile privind traficul transnaţional de organe şi serviciile de asistenţă existente în Sectorul 2;
 4. Proiecţii de filme cu caracter educativ, cu tematică de prevenire.

(e) Sub sloganul „Traficul transnaţional de organe - flagel mondial” vor fi expuse 30 de desene cu mesaje de prevenire realizate de elevi din instituţii de învăţământ liceal din Sectorul 2, cele mai bune dintre acestea fiind premiate.

(f) Acţiunile se vor derula cu sprijinul mass-media şi al organizaţiilor neguvernamentale, cu participarea cetăţenilor din Sectorul 2 şi cu avizul prealabil al Ministerului Sănătăţii.

 

            Art. 2 Autoritatea Executivăşi Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 242

Bucureşti, 20.12.2017

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.12.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 242.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:402 Vizualizări
Descărcare: 28 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE