• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 243

69 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.12.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • Raportul de Specialitate nr. 119089/15 .12.2017 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanțe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Adresa Direcției Venituri Buget Local Sector 2 nr.142289/29.08.2017;
 • Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr.445262/10.10.2017;
 • Adresa Ministerului Administrației Publice Locale și Fondurilor Europene nr.117.315/DPFBL/18.10.2017;
 • Adresa Direcției Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 nr.105576/09.11.2017 privind raportul de consiliere cu privire la modul de administrare și înregistrare în contabilitate a veniturilor bugetului local al Sectorului 2;
 • Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios–Administrativ nr. 88956/29.11.2017;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/24.12.1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 146/31.10.2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Începând cu 1 ianuarie 2018, operațiunile de încasări ale veniturilor bugetului local al Sectorului 2 la Trezoreria Statului Sector 2 se derulează pe conturile deschise în numele ordonatorilor de credite, astfel:

 1. Direcția Venituri Buget Local Sector 2, CIF 13811802 – pentru impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare locale, precum şi accesoriile acestora, reglementate de Codul fiscal și actele normativecu incidențăîn materie fiscală;
 2. Sectorul 2 al Municipiului București, CIF 4204038 – pentru alte venituri ale bugetului local, exceptând veniturile prevăzute la litera a).

 

Art.2 Direcția Venituri Buget Local Sector 2 asigură stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea, încasarea și contabilizarea veniturilor prevăzute la art.1 lit. a).

 

Art.3 (1) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul local al Sectorului 2, care colectează venituri bugetare pentru bugetul din care sunt finanţate, altele decât cele prevăzute la art.2, asigură stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea, încasarea și contabilizarea veniturilor bugetare respective.

          (2) Încasarea veniturilor bugetare, prevăzute la alin.(1)  se face prin conturile proprii de disponibilități ale instituțiilor publice, deschise la Trezoreria Statului Sector 2.

          (3) Sumele încasate în numerar prin casieriile proprii ale instituţiilor publice, se depun în conturile proprii de disponibilități, în prima zi lucrătoare de la încasare.

                 (4) Sumele colectate în conturile de disponibilități se vireazăîn conturile corespunzătoare de venituri bugetare, deschise pe codul de identificare fiscală al  Sectorului 2 al Municipiului București, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.

 

Art.4 (1) Instituțiile publice, menționate la art.2 și art.3, asigură evidența contabilă a veniturilor bugetare conform prevederilor Legii contabilității nr.82/24.12.1991 și a normelor de aplicare a reglementărilor contabile.

          (2) Veniturile se înregistreazăîn contabilitatea proprie a instituțiilor publice pe baza documentelor justificative care atestă crearea dreptului de creanță, facturilor, altor documente legal constituite sau în momentul încasării efective a acestora, după caz.

         (3) Pe baza datelor din evidenţa contabilă a veniturilor, instituțiile publice întocmesc raportările contabile lunare, trimestriale și anuale, în formatul şi la termenele stabilite de normele contabile în vigoare, pe care le transmit pe suport hârtie și în format electronic către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2.

 

Art.5 Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 asigură evidența contabilă a veniturilor bugetare proprii generate de aparatul de specialitate, prin respectarea prevederilor art.3, precum și a veniturilor prevăzute la art.1 lit. b).

 

Art.6 Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, pe baza datelor din raportările transmise de instituțiile publice și din evidența contabilă proprie privind încasarea veniturilor bugetului local, întocmește situațiile financiare ale Consiliului Local Sector 2 și asigură transmiterea în termenele stabilite la organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

 

Art.7 Instituțiile publice care asigură stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea veniturilor din aplicarea Legii nr.550/14.10.2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, solicităînregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, în temeiul prevederilor Codului fiscal.

 

Art.8 Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și instituțiile publice menționate la art.2 și art.3, vor întreprinde acţiuni prompte și vor iniția proiecte de hotărâri privind modificarea și completarea propriilor regulamente de organizare și funcționare, în corespundere cu prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.9 Direcția Venituri Buget Local Sector 2, în baza protocolului de predare-primire va transfera Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2,  evidența analitică a conturilor de creanțe pentru veniturile prevăzute la art.1 lit. b), lista conturilor de disponibilități și a conturilor IBAN corespondente ce se vor deschide pe codul de identificare fiscală al Sectorului 2 al Municipiului București, monografia înregistrării în contabilitate a acestora și alte documente relevante acțiunii de predare-primire.

 

Art.10 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate și ordonatorii secundari și terțiari de credite finanțați din bugetul local al Sectorului 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.11 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotărârea nr. 243

Bucureşti, 20.12.2017

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.12.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 243.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:540 Vizualizări
Descărcare: 69 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE