• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 056

16 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 55/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 109/2015 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.05.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 109/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior  la Centrul de Îngrijire și Asistență nr.2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2”;      

   Analizând:

     -  Raportul de Specialitate nr. 26333/28.04.2017 precum și Nota de fundamentare nr. 24205/21.04.2017 ale Direcției Generale de Asistență Socialăşi Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

     -  Raportul de Specialitate nr. 28820/08.05.2017 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 2 al Municipiului București;

     -  Avizul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

     -        Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 04.05.2017 a Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 530/2017;

      Având în vedere reglementările cuprinse în:

    -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

    - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

    - Hotărârea Guvernului României  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

        -  Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socialăși protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        - Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.109/14.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general  pentru obiectivul de investiții  „Instalare lift exterior la Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 2 , cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2”;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.71/2016 privind  aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului  Sector 2;

 

         În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I.  Se modifica si se completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/14.12.2015, care va avea următorul cuprins:

”Art. 1 (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici și  devizul general pentru obiectivul de investiții  „Instalare lift exterior și consolidare clădire existentă la Centrul de Îngrijire și Asistență nr.2”, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2, potrivit anexei ce cuprinde  un număr de 81  pagini și  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                    (2) Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2015 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

                     (3) Valoarea totală a investiției este de  1.655,29 mii  lei, exclusiv TVA și va fi finanțată integral din Bugetul Local al Sectorului 2.”

 

          Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 109/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior  la Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, sector 2” rămân aplicabile.

 

        Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socialăşi Protecția Copilului  Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. IV.  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

                          (2) Anexa se comunică instituțiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.               

            

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN                                                                                        ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

         Hotărârea nr. 56

      Bucureşti, 19.05.2017

 

               

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 84 pagini, inclusive anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 56.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:259 Vizualizări
Descărcare: 16 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE