• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 190 din 2017

69 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 336/2019HCL S2 nr.  98/2020HCL S2 nr. 116/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 91/2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 24.11.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând „Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”;       

Analizând:

        - Nota de fundamentare nr. 5481/20.11.2017 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

       - Raportul de specialitate nr. 109933/21.11.2017 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 

        - Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 21.11.2017 a Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 530/2017, cu modificările și completările ulterioare;

       - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

      - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

      - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând „Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorul 2”;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 HOTĂRĂŞTE

 

Art. I  (1) Se modificăşi se completează poziţiile nr. 1 - 13 şi 15 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând „Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, conform anexei nr. 1 ce conține un număr de 3 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                (2) Se modifică anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând „Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorul 2” cu referire la obiectivele de investiții cuprinse la paginile 7 - 94, 102 - 107, potrivit anexei nr. 2 ce conține un număr de 113 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (3) Valoarea totală actualizată pentru cele 14 obiective de investiții prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre este de 36.186,517 mii lei, inclusiv TVA, echivalentul a 7.798,819 mii Euro, inclusiv TVA, din care C+M: 29.421,852 mii lei, inclusiv TVA, echivalentul a 6.340,918 mii Euro, inclusiv TVA.

               Cursul de schimb utilizat pentru calcularea valorii este de 1 Euro = 4,6400 lei.

          (4) Valoarea totală pentru cele 3 obiective de investiții prevăzute la pozițiile nr. 14, 16 - 17 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012, rămâne neschimbată, fiind de 425.484,136 mii lei, exclusiv TVA, din care C+M: 1.257.388,254 mii lei, exclusiv TVA.

 

               Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând „Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorul 2” rămân aplicabile.

 

               Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

               Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE            COSTACHE JEAN                                                                                                                          ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                    SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                                  ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

       Hotărârea nr. 190

     Bucureşti, 24.11.2017

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 119 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinara din data de 24.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 190 link.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:527 Vizualizări
Descărcare: 69 times
Data creării: 29-10-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE