• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 245

17 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.12.2017;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017;

            Analizând:

       - Raportul nr. 118681/14.12.2017, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite  - Primarul Sectorului 2 Bucureşti;

        -  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Amendamentul Executivului Sectorului 2, înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub numărul 4493 din data de 19.12.2017, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 20.12.2017;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017 cu modificările și completările ulterioare;

         - Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017;

         - Dispoziţia nr. 805/28.03.2017 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art.81 alin. (2) lit.d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art.1  Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017, se rectificăşi se stabileşte conform anexei nr. 1 , astfel:

-      venituri    –    1.207.024 mii lei

-      cheltuieli –    1.442.188 mii lei;

-      deficit       -      235.164 mii lei

 

Art.2  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017,  se rectifică şi se stabileşte conform  anexei nr. 2, astfel:

-      venituri  la suma de 974.916 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare      - 879.529 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare         -  95.387 mii lei  (din care 92.605 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      cheltuieli la suma de 1.210.080 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare -  847.018 mii lei;
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  363.062 mii lei;

-       excedent secţiunea functionare – 32.511 mii lei

-      deficit secţiunea dezvoltare – 267.675 mii lei finanţat din excedentul anului 2016, în valoare de 267.675 mii lei.

 

            Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, rectificate la suma de 1.210.080 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.2. – 2.55 la prezenta hotărâre.

 

Art.4 Se aprobã rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  finanţat din împrumuturi  externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2,  în sumă de 192.651 mii lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, anexele nr3; 3.1 - 3.4.

 

            Art.5  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017,  conform anexelor nr. 4; 4.1 – 4.7astfel:

-      Total venituri  în sumă de 102.589 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare  -  93.289 mii lei
 • venituri ale secţiunii dezvoltare         -   9.300 mii lei

-      Total cheltuieli la suma de 101.739 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare -  93.289 mii lei
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  9.300 mii lei

 

Art.6 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2017, conform anexelor nr5, 5.1 - 5.17.

 

Art.7 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 şi  pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2 din anexa nr. 6.

 

 Art.8 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA                                                                                         ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotărârea nr. 245

Bucureşti, 20.12.2017

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 20.12.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 245 link.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:163 Vizualizări
Descărcare: 17 times
Data creării: 17-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE