• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 077 din 2018

24 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 345/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 30129/19.03.2018 prezentate de Administraţia Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raport de specialitate nr. 30212/20.03.2018 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecția Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 527/15.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuţii ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

          Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piaţăîn unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 239/2001 privind unele masuri de îmbunătățire a activității in piețele agroalimentare din Municipiul București.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art. 1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2, instituţie publică, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 – 3, ce cuprind un număr de 23 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administraţiei Pieţelor Sector 2 este de 62 de posturi, din care 10 posturi de conducere și 52 posturi de execuție.

           

Art. 2 Primarul Sectorului 2 poate modifica/ transfera funcţiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă.

 

Art. 3 La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 103/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.           

 

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   METEHĂU ANDREI GEORGE                                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                             ELENA NIȚĂ

 

 

 Hotărârea nr. 77

Bucureşti, 20.03.2018

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 26 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 77.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:368 Vizualizări
Descărcare: 24 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE