• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 084 din 2018

90 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 406/2018HCL S2 nr. 60/2020HCL S2 nr. 81/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea unor părţi din imobilul situat în Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 şi terenul aferent acestora,  din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socialăși  Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Analizând:

 • Raportul de Specialitate și Nota de Fundamentare nr. 41000/18.04.2018 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 39382/16.04.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 41750/25.04.2018 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 582/14.03.2018 înaintată de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu, înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 28408/14.03.2018
 • Procesul verbal din data de 14.09.2017 încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Director din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1776/26.04.2018, precum şi Amendamentul formulat de domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu, înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1798/26.04.2018;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în :

- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;           

- Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 814/2009 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Institutul Naţional de Expertiză Medicalăşi Recuperare a Capacităţii de Muncăîn administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti

- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2012 privind aprobarea înfiinţării Complexului pentru activităţi recreative şi educative ,,Sfântul Pantelimon” precum şi delegarea unor atribuţii către Directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 2;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 120/2011;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/2017 pentru încetarea aplicabilității H.C.L. Sector 2 nr. 52/31.05.2012 privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

- Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 1295/2017 privind constituirea Comisiei pentru analizarea modalităţii de reorganizare a activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului sector 2, precum şi a activităţii lor culturale la nivelul sectorului 2 Bucureşti.

 

        În temeiul art. 45 alin.(3), art. 81 alin (2) lit. j şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art.1.(1) Se aprobă transmiterea corpului C8 din imobilul situat în București, Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestuia, conform anexelor nr. 1-3.5, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în scopul desfăşurării de activităţi culturale, de tineret şi sport.

                      (2) Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Serviciul Secretariat al Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap îşi vor desfăşura activitatea în Pavilionul A (situat primul pe partea stângă cum se intrăîn imobil Pantelimon 301), astfel cum este indentificat în anexa nr. 1;

                          (3) Anexele nr.1-3.5 cuprind 7 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.(1) Predarea-primirea spațiilor menționate la art.1 se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în calitate de predător și Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, în calitate de primitor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            (2) În protocolul de predare-primire vor fi stabilite şi cotele părţi aferente plăţii utiliăţilor, pază, etc.

 

Art. 3 Schimbarea destinaţiei imobilului, fără acordul Consiliului Local Sector 2, atrage revocarea prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Hotărârea Consiliului Local nr.39/2011 privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/2011, se actualizează conform prezentei.

 

Art. 5. Autoritatea Executiva a Sectorului 2, Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                       

           Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.    

 

 

    

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                    POPESCU LENUŢA                                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.    215/2001, REPUBLICATĂ

                                                    SECRETAR,

  

                                                                                                                                                                                  ELENA NIȚĂ

 

 

 

Hotărârea nr. 84

Bucureşti, 26.04.2018

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 084.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:665 Vizualizări
Descărcare: 90 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE