• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 090 din 2018

49 Descărcări

 

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL nr. 364/2019

Modifică/completează  HCL S2 nr. 174/2017

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 324/2018HCL S2 nr. 26/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 şi prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017;           

Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 40677/18.04.2018 prezentat de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1762/25.04.2018, modificat şi completat prin amendamentele formulate de domnul consilier Feroiu Silviu Dumitru, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 26.04.2018;
  • Adresele nr. 2186/02.02.2017, nr. 6710/31.03.2017 şi nr. 16513/SP/24.08.2017 prin care Instituția Prefectului Municipiului București a transmis numărul maxim de posturi pe anul 2017 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al Municipiului București;
  • Adresa nr. 2597/07.02.2018 prin care Instituția Prefectului Municipiului București a transmis numărul maxim de posturi potrivit punctului 4 din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritorială Sectorul 2 al municipiului București, prevăzutăîn anexa OUG 63/2010;
  • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

            - H.C.G.M.B nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;

- H.C.L Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 şi prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017.

 

         În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

             În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                        Art. I (1) Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 conform anexelor nr.1 și 2.

                             (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 este de 376 de posturi, din care două posturi de demnitate publică, 46 posturi de conducere și 328 posturi de execuție.

             (3) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

(4) Anexele nr. 1-3 conţin un număr de 91 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 şi prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017, rămân aplicabile.

             

             Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publicăîn „Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti”.

             (2) Anexele se comunică instituţiile interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                    POPESCU LENUŢA                                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.    215/2001, REPUBLICATĂ

                                                    SECRETAR,

  

                                                                                                                                                                                  ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 90

Bucureşti, 26.04.2018

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 94 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 090.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:530 Vizualizări
Descărcare: 49 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE