• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 203

53 Descărcări

Revocată prin  HCL S2 nr. 407/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a spatiilor aflate in administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu;

Analizând:

           - Nota de fundamentare nr. 61887/08.06.2018 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

             - Raportul de specialitate nr. 65009/18.06.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

             - Adresa nr. 62686/18.06.2018 întocmită de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         -  Amendamentul grupului de consilieri locali UNPR înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 2746 din data de 22.06.2018;

            - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Ordonanța  de Urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea si desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare;

         - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

         - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobǎ Procedura de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, potrivit anexei ce conține un număr de 27 pagini și care face parte integranta din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se aproba prețul minim de inchiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, potrivit anexei nr. 8 la Procedură.

 

Art.3 Se mandateazǎ Centrul Cultural Mihai Eminescu săîntocmească caietele de sarcini și să organizeze procedura de licitatie publicăîn vederea inchirierii spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu.

 

Art.4 Se mandateazǎ Centrul Cultural Mihai Eminescu sa numeascǎ Comisia de evaluare a ofertelor primite în vederea închirierii spatiilor administrate.

 

Art.5 Se mandateazǎ Centrul Cultural Mihai Eminescu sa numeascǎ Comisia de solutionare a contestatiilor ce ar putea fi formulate împotriva deciziilor comisiei de evaluare a ofertelor.

 

Art.6 Pe data prezentei, Hotǎrȃrea Consiliului Local al  Sectorului 2 nr. 142/02.10.2017 privind stabilirea unor taxe şi tarife aplicate de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu”, începând cu luna octombrie 2017, îşi înceteazǎ aplicabilitatea.

 

Art.7  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti si Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Art.8 Prezenta hotărâre se publica integral in Monitorul Oficial al Municipiului Bucuresti.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE          POPESCU LENUŢA                                                                                                        ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       ELENA NIȚĂ

 

 

 

  Hotărârea nr. 203

Bucureşti, 22.06.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 30 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 203.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:262 Vizualizări
Descărcare: 53 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE