• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 187 din 2018

140 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr.  383/2018HCL S2 nr.  206/2019HCL S2 nr.  228/2019, HCL S2 nr.  303/2019, HCL S2 nr. 218/2020HCL S2 nr. 114/2021HCL S2 nr. 275/2021HCL S2 nr. 236/2022HCL S2 nr. 234/2022HCL S2 nr. 273/2022HCL S2 nr. 400/2022HCL S2 nr. 401/2022HCL S2 nr. 402/2022HCL S2 nr. 403/2022HCL S2 nr. 249/2023HCL S2 nr. 247/2023, HCL S2 nr. 312/2023, HCL S2 nr. 297/2023

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

        - Nota de fundamentare nr. 2020/22.05.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul de specialitate nr. 60584/15.06.2018 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      -  Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 13.06.2018 a Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 530/2017, cu modificările și completările ulterioare;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         -  Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 2729 din data de 21.06.2018;

         - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

- Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordinul ministerului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/09.09.2009 privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008".

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i)  precum şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici şi devizele generale pentru un număr de 31 obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie la unităţi de învăţământ aflate pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

                 (2) Obiectivele de investiţii, precum şi valoarea totală a lucrărilor sunt detaliate în anexele nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de  105 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                      (3) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiei în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivelor de investiţii.

 

             Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

             Art.3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

              

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE         POPESCU LENUŢA                                                                                                        ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotărârea nr. 187

Bucureşti, 22.06.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 108 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 187 link HCL 187 din 22.06.2018.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:635 Vizualizări
Descărcare: 140 times
Data creării: 27-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE