• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 253

23 Descărcări

Revocată prin  HCL S2 nr. 123/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

           Luând în considerare proiectul de hotărârepentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018.

           Analizând:

  • Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 80056/24.07.2018 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Raportul de specialitate 82730/31.07.2018 prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      -  Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcționarea comisiei pentru protecția copilului;
  • Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1523/16.07.2018 privind delegarea atribuţiilor specifice funcţiei publice de conducere de Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 domnului Manole Emanuel Florin;
  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecția Copilului  Sector 2.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art. I  Se modificăşi se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018, conform anexei ce conţine o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art. II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018 rămân aplicabile.

                         (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/06.02.2018 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                            CONSTANTIN ANGELA                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN  LEGEA

  1.           215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                        ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 253

Bucureşti, 30.08.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 253.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:291 Vizualizări
Descărcare: 23 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE