• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 312

74 Descărcări

Revocată prin HCL S2 nr. 137/2019

Revocă  HCL S2 nr. 87/2015

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2;

           Analizând:

 • Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 166933/07.09.2018 întocmită de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raport de specialitate nr. 101293/14.09.2018 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 103569/20.09.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul nr. 41941 conexat cu nr. 40588/2018 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind funcţiile publice din cadrul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, Municipiul Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 2774/31.10.2016 privind delegarea unor atribuţii ale Primarului Sectorului 2 către Viceprimar;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art. 1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, conform anexelor nr. 1 – 3 ce conţin 42 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

             (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 este de 130 posturi, din care 9 posturi de conducere şi 121 posturi de execuţie.

 (3) Numărul total al funcțiilor publice este de 118, din care 9 funcții publice de conducere și 109 funcții publice de execuție.

       (4) Numărul total al funcțiilor contractuale este de 12 funcții de execuție.

 

           Art. 2 Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 poate modifica/ transfera funcţiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă.

 

           Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 87/2015 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea.

 

           Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.

 

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                        (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.         

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE             PUŞCAŞU MARIAN                                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                            SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                          ELENA NIȚĂ

 

                    

                                                                                                                                  

 

 Hotărârea nr. 312

Bucureşti, 27.09.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 45 de pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 312.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:349 Vizualizări
Descărcare: 74 times
Data creării: 02-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE