• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 324

90 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 331/2018HCL S2 nr. 26/2019HCL S2 nr. 136/2019HCL S2 nr. 364/2019,  HCL S2 nr. 2/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 174/2017HCL S2 nr. 90/2018

Revocă  HCL S2 nr. 195/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 104702/24.09.2018 prezentat de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentul formulat de consilier local Feroiu Dumitru Silviu, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din 27.09.2018;
 • Avizul nr. 44088 conexat cu nr. 40927/2018, emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 99891/12.09.2018;
 • Avizul nr. 104021/21.09.2018, emis de Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 104021/21.09.2018;
 • Plângerea prealabilă nr. AC/8024/22.06.2018 formulată de Prefectul Municipiului Bucureşti, înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 2769/27.06.2018;
 • Adresa nr. 69502/28.06.2018 întocmită de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Adresa nr. 52035/14.05.2018 prin care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a transmis numărul maxim de posturi pe anul 2018 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

              Art. I Anexele nr. 3 - 5 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, se modificăşi se completează conform anexelor nr. 1 - 3 ce conţin 90 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

              Art. II (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 195/2017 pentru modificarea Anexei 3 la  HCL Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 îşi încetează aplicabilitatea.

                            (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, rămân aplicabile.

 

  Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                       

             Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                            (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE             PUŞCAŞU MARIAN                                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                            SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                          ELENA NIȚĂ

 

                       

 

                                                                                                                             

Hotărârea nr. 324

Bucureşti, 27.09.2018

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 93 de pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 324.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:374 Vizualizări
Descărcare: 90 times
Data creării: 02-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE