• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 331

42 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 26/2019HCL S2 nr. 136/2019HCL S2 nr. 364/2019,  HCL S2 nr. 2/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 174/2017HCL S2 nr. 90/2018HCL S2 nr.  324/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 6 la H.C.L. Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Analizând:

          - Raportul de specialitate nr. 116184/22.10.2018 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

          - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Art. 81 alin. (2) lit. „e“ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - H.C.L. Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 4422185/15.10.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 113894/16.10.2018;

          - Adresa Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2                              nr. 66552/61567/10.07.2018;

          - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF- ul pentru Primăria Sectorului 2;

          - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 1901/29.08.2018 privind acordarea vizei “Bun de plată” pe documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate și serviciile prestate sau din care reies obligații de plată pentru acțiunile și activitățile coordonate și finanțate direct de Primarul Sectorului 2;

           În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 Art.I. Se aprobă modificarea anexei nr. 6 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează aplicabilitatea.

 

Art.III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.IV. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

    
 

PRESEDINTE DE SEDINTA

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

                           NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 ELENA NIŢĂ

 

 

 
 

 

 

 

 Hotărârea nr. 331

Bucureşti, 26.10.2018

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 13 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 331.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:340 Vizualizări
Descărcare: 42 times
Data creării: 02-11-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE