• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 345 din 2018

111 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 309/2019

Modifică/completează  HCL S2 nr. 222/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 222/20.12.2017 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

           Analizând:

 • Expunerea de motive formulată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 18254/23.10.2018 întocmită de Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raport de specialitate nr. 117063/24.10.2018 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

  Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 324/13.07.1974 privind înfiinţarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 123/2002 privind aprobarea exercitării de catre Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de functii si ROF-ul pentru Administratia Domeniului Public Sector 2;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art. I Se modifică articolul 1, alineatul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/20.12.2017 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2,şi va avea următorul conţinut:

       (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administraţiei Domeniului Public Sector 2 este de 327 posturi contractuale, din care 21 personal de conducere, 108 personal de execuţie şi 198 personal operativ.”

 

           Art. II Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/20.12.2017 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2 se modifică conform anexelor nr. 1 şi 2, care cuprind 6 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/20.12.2017 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2 rămân aplicabile.

 

           Art. IV Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art. V (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

              (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Hotărârea nr. 345

Bucureşti, 26.10.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 345.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:614 Vizualizări
Descărcare: 111 times
Data creării: 02-11-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE