• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 352

19 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 250/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată ,întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2018;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.250/30.08.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

           Analizând:

  • Nota de fundamentare 112189/11.10.2018 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate nr. 113432/16.10.2018întocmit de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

 

            Având în vedere prevederile cuprinse în:

- Legea nr.84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, cu modificările şi completările ulterioare,;

- Art.96 alin (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art.11 alin (1), alin.(4) lit.e).şi art.12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare

          - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

          - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municicpiului Bucureşti;

          - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;  

                  În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea                 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

            Art. I  Pe data prezentei, anexa nr.2 la H.C.L. Sector 2 nr. 250/30.08.2018  privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se modificăşi se va completa cu poziţiile de la nr.37 – la nr.39,  menţionate în anexa ce conţine 1 paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. II Celelalte prevederi ale  Hotărîrii Consiliului Local Sector 2 nr. 250/30.08.2018  privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, rămân aplicabile.

 

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Adminstrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar în cauză, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

   ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                      SECRETAR,

                                                                                                                                                                   ELENA NIȚĂ

 

 

 

 Hotărârea nr. 352

 Bucureşti, 22.11.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.11.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 352.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:300 Vizualizări
Descărcare: 19 times
Data creării: 03-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE