• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 383 din 2018

110 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr.  206/2019HCL S2 nr.  228/2019HCL S2 nr.  303/2019HCL S2 nr. 218/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr.  187/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 04.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

       - Nota de fundamentare nr. 4928/14.11.2018 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

       -  Raportul de specialitate nr. 127717/23.11.2018 întocmit de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        -  Ordonanţa Guvernului României nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009
privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008";

       - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

       -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2al Municipiului Bucureşti;

 

În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I (1) Se modificăşi se completează poziţiile nr. 1 - 2 şi 5 - 8 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 1 ce conține o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Se înlocuiesc paginile 23 - 28, 31 - 32, 47 - 50, 73 - 74 şi 77 - 80 din cuprinsul anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 2 ce conține un număr de 18 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (3) Valoarea totală actualizată pentru cele 6 obiective de investiții prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre este de 47.138.591,74 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 10.112.322,57 Euro, inclusiv TVA, din care C+M: 29.461.402,09 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 6.320.154,90  Euro, inclusiv TVA.

            Cursul euro utilizat pentru calcularea valorii este de 4,66150 lei valabil pentru luna mai 2018.

 

          Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

           

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

                           NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 ELENA NIŢĂ

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 

     

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 383

Bucureşti, 04.12.2018

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 24 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 383.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:629 Vizualizări
Descărcare: 110 times
Data creării: 07-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE