• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 392 din 2018

2840 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 24/2019

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 396/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată,întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 04.12.2018;

            Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București

           Analizând:

- Raportul de Specialitate nr.5410/04.12.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr.131513/03.12.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr.131386/03.12.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr.132170/03.12.2018 întocmit de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, avizul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 

            Având în vedere prevederile cuprinse în:

- Art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

- Art. 42 alin. (1) lit. c), art. 43 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 484 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

-  Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 179/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municpiului București și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare

- Hotărârii Consiliului Local sector 2 nr.325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București

 

În temeiul art. 45 alin. (1) art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin.(4 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006.

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

       Art. 1 Se aprobă Regulamentul de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

      Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia  Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

      Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.                         

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

   ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                      SECRETAR,

                                                                                                                                                                   ELENA NIȚĂ

 

 

Hotărârea nr. 392

Bucureşti, 04.12.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 392.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:9152 Vizualizări
Descărcare: 2840 times
Data creării: 07-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE