• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 394

708 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 10/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind implementarea unor măsuri în domeniul asigurării finanţării pentru realizarea activităţilor de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi pentru aprobarea Actului Adiţional nr. 62/2018 la Contractul de achiziţie a serviciului de Salubritate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti nr. 1128/25.10.1999, cu modificările şi completările ulteioare;

           Analizând:

 • Raportul   134903/10.12.2018 întocmit de reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizați în cadrul Comisiei de analiză, verificare și formulare propuneri raportat la prevederile Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului Public de salubrizare a sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a Municipiului București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentul Executivului nr. 5537/11.12.2018 la Ordinea zi a şedinţei extraordinare din data de 13.12.2018;
 • Amendamentele Viceprimarului Sectorului 2 înregistrate la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 5626/13.12.2018;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

          Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;
 • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • III din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
 • Planul naţional de gestionare a deseurilor 2014 - 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 108/2012 privind atingerea ţintelor de reducere a depozitării deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2012 privind colectarea separata a deşeurilor de către persoanele fizice si asociaţiile de locatari/proprietari din Municipiul. Bucureşti;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 179/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a  prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind prestarea serviciilor de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

      Art. 1 Începând cu data de 01.03.2019, finanțarea serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul întregii comunități locale și individual se asigură din bugetul local și prin implementarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare.

 

     Art. 2 Se aprobă Actul adițional nr. 62/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, în aplicarea prevederilor art. III din Legea nr. 99/2014 privind modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, respectiv a prevederilor cuprinse în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017, prevăzut în anexa ce cuprinde 22 de pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

     Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcția Servicii Publice, Direcția Economicăși Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București şi operatorul de salubrizare vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 394

Bucureşti, 13.12.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 25 de pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 394.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:916 Vizualizări
Descărcare: 708 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE