• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 398

72 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018;

            Analizând:

        - Raportul nr. 135737/12.12.2018 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare;

         - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

         - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

         - Hotărârea Guvernului nr. 948/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale;

      În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1  Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, se  rectificăşi se stabileşte conform  anexei nr. 1, astfel:

-      venituri   la suma de  1.030.918 mii lei

-      cheltuieli  la suma de 1.119.651 mii lei

-      deficit la suma de   88.733 mii lei

 

Art.2  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018,  se rectifică şi se stabileşte conform  anexei nr. 2, astfel:

-      venituri  la suma de 914.080 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare         957.417 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare             - 43.337 mii lei.

-      cheltuieli la suma de 1.013.425 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare           808.308  mii lei;
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare             205.117 mii lei.

-      excedent secţiunea funcționare 149.109 mii lei

-      deficit secţiunea dezvoltare 248.454 mii lei, finanţat din excedentul anului 2017, în valoare de 248.454 mii lei.

 

          Art.3  Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, rectificate la suma de 1.013.425 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.2. – 2.14 la prezenta hotărâre.

 

          Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2018,  conform anexelor nr. 3; 3.1 – 3.7astfel:

-      Total venituri  în sumă de 175.249 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare  -  140.550 mii lei
 • venituri ale secţiunii dezvoltare         -   34.699 mii lei

-      Total cheltuieli la suma de 175.249 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare -  140.550 mii lei
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  34.699 mii lei

 

        Art.5 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2018, conform anexelor nr4, 4.1 – 4.5

 

         Art.6 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

         Art.7 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

         (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hotărârea nr. 398

Bucureşti, 13.12.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 398 link.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:559 Vizualizări
Descărcare: 72 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE