• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 399

83 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 27/2019HCL S2 nr. 310/2019HCL S2 nr. 197/2022

Modifică/completează  HCL S2 nr. 10/2011HCL S2 nr. 221/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2  nr. 221/2017;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 135902/12.12.2018 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 135772/12.12.2018 întocmit de Direcția Management Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul favorabil nr. 25544/11.12.2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 2;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

          Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I (1) Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Poliției Locale Sector 2, instituţie publică cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2.

                      (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Poliţiei Locale Sector 2 este 372, din care 39 funcţii de conducere (38 funcţii publice şi 1 funcţie contractuală) şi 333 funcţii de execuție.

                      (3) Numărul total al funcțiilor publicede execuţie este 304, din care 36funcţii publice generaleşi 268funcţii publice specifice.

                     (4) Numărul total al posturilor contractuale de execuţie este de 29, din care 11funcții de guardși 18funcții contractuale generale.

                      (5) Anexele nr. 1 şi nr. 2 cuprind un număr de 12 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II  (1)  Primarul Sectorului 2 poate transforma/modifica funcţiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă (personal contractual/funcţii publice).

 (2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, respectiv de funcţii publice se fac cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Statutul funcționarilor publici.

 

          Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2 nr. 221/2017 rămân aplicabile.

 

Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

      Art. V (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

                     (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 399

Bucureşti, 13.12.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 399.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:633 Vizualizări
Descărcare: 83 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE