• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 401

53 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 89/2021

Revocă HCL S2 nr. 128/2010

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic Ady Endre”;

 Analizând:

        - Nota de fundamentare nr. 5278/28.11.2018 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

       - Raportul de specialitate nr. 135518/12.12.2018 întocmit de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        -  Adresa nr. 138866/22.11.2018 emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice referitoare la încheierea contractelor de finanţare multianuală pentru obiectivele care beneficiază de finanţare în cadrul PNDL 2017 - 2020;

       -  Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009
privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008";

           - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

           - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții “Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic “Ady Endre”;

În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici şi devizul general aferenți obiectivului de investiții “consolidare - reabilitare Liceul Teoretic Ady Endre” potrivit anexei ce conține un număr de 196 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                     (2) Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții “consolidare - reabilitare Liceul Teoretic Ady Endre” este de 8.363.163,62 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 1.790.788,98 Euro, inclusiv TVA, din care C+M: 6.540.023,08 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 1.402.794,96 Euro, inclusiv TVA.

   Cursul InforEuro utilizat pentru calcularea valorii este de 4,6701 lei valabil pentru luna octombrie 2018.

 

          Art.2 Pe data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 128/2010 privind aprobarea indicatorilor  tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie pentru Liceul Teoretic Ady Endre”își încetează aplicabilitatea.

 

          Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                

                                   

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                     

  Hotărârea nr. 401

Bucureşti, 13.12.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 401 link.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:428 Vizualizări
Descărcare: 53 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE