• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 402

37 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 – 2020 pentru obiectivul de investiţii consolidare  - reabilitare Liceul Teoretic Ady Endre

Analizând:

            -  Nota de fundamentare nr. 134157/07.12.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 138866/22.11.2018, înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 130059/27.11.2018

-  Raportul de specialitate nr. 134626/11.12.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-  Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificatăși completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice  nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

            - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 6263/2018 pentru completarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3607/11.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi a sumele alocate acestora pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală, pentru Sectorul 2, Municipiul Bucureşti, în perioada 2017 – 2020;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 401/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general pentru obiectivul de intervenţii ,,Lucrări de intervenţie pentru Liceul Teoretic Ady Endre”.

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

 

 

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală aferente obiectivului de  investiție consolidare - reabilitare Liceul Teoretic ,,Ady Endre”, conform anexei ce conține o paginăși face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

                       

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                                                   ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                  SECRETAR,

  

                                                                                                                                                                               ELENA NIȚĂ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotărârea nr. 402

 Bucureşti, 13.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, incusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Denumire fișier: 402.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:378 Vizualizări
Descărcare: 37 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE