• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 404

42 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea şi implementarea proiectului ,,Green Floreasca” în incinta Şcolii Gimnaziale ,,Maria Rosetti”

Analizând :

 • Nota de fundamentare nr. 134963/10.12.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa înaintată de ,,Green Floreasca” înregistrată sub nr. 8344/16.07.2018 la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 135997/12.12.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 135519/13.12.2018 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru, Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţăşi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2)  lit. j) şi q), respectiv alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, să hotărască cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu domnul Constantin Traian Gabriel, în calitate de manager al proiectului socio-educativ ,,Green Floreasca”, proiect susţinut prin Fondul IKEA pentru Mediul Urban, finanţat de IKEA România şi gestionat de Fundaţia Comunitară Bucureşti, în vederea implementării proiectului ,,Green Floreasca” de soluţii eficiente energetic şi instalării unor panouri fotovoltaice.

 

Art. 2 Se aprobă implementarea proiectului ,,Green Floreasca” la imobilul situat în str. Giuseppe Garibaldi nr. 3 –Şcoala Gimnazială ,,Maria Rosetti”.

 

Art. 3  (1)  Se aprobă Acordul - cadru  de parteneriat, în scopul implementării proiectului menţionat la art. 1, conform anexei, ce conţine un număr de 6 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           (2) Se împuterniceşte Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 săîncheie Acordul - cadru de parteneriat cu domnul Constantin Traian Gabriel în calitate de manager al proiectului ,,Green Floreasca”, după emiterea acordului solicitat la art. 1.

(3) Se împuterniceşte Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să obţină toate avizele/autorizaţiile necesare implementării şi desfăşurării acestui proiect.

 

Art. 4 Fondurile necesare achiziţionării, montării şi punerii în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice vor fi asigurate din bugetul proiectului ,,Green Floreasca”.

 

           Art. 5 Prezenta hotărâre intrăîn vigoare şi produce efecte juridice după obţinerea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile art. 81 alin. (2) lit. ,,q” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi Şcoala Gimnazială ,,Maria Rosetti”, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE       ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                                   ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.       215/2001, REPUBLICATĂ

                                           SECRETAR,

  

                                                                                                                                                                          ELENA NIȚĂ

                                                           

      

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 404

Bucureşti, 13.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, incusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Denumire fișier: 404.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:411 Vizualizări
Descărcare: 42 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE