• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 407 din 2018

228 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 214/2019HCL S2 nr.  315/2019HCL S2 nr. 82/2021

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 203/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu;

Analizând:

        -   Expunerea de motive întocmită de dl Dan Cristian Popescu,  Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completarile ulterioare;

        - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,

 

 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobǎ procedura de închiriere  a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, potrivit Anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se aprobă prețul minim de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, potrivit Anexei nr.8 la procedură, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3 Se mandateazǎ Centrul Cultural Mihai Eminescu săîntocmească caietele de sarcini și să organizeze procedura de licitație publicăîn vederea închirierii spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu.

 

Art.4 Se mandateazǎ Centrul Cultural Mihai Eminescu să numeascǎ Comisia de evaluare a ofertelor primite în vederea închirierii spațiilor administrate.

 

Art.5 Se mandateazǎ Centrul Cultural Mihai Eminescu să numeascǎ Comisia de soluționare a contestațiilor ce ar putea fi formulate împotriva deciziilor comisiei de evaluare a ofertelor.

 

Art.6Începȃnd cu data aprobǎrii prezentei, Hotǎrȃrea Consiliului Local al  Sectorului 2 nr. 203/2018, îşi înceteazǎ aplicabilitatea.

 

Art.7  Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Hotărârea nr. 407

Bucureşti, 13.12.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 407.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:814 Vizualizări
Descărcare: 228 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE