• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre nr. 002

61 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 403/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”;

Analizând:

            - Nota de fundamentare nr. 01/03.01.2019 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

             - Avizul Comisiei Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţăşi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 323/2018 privind aprobarea şi implementarea programului educaţional “ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 793/2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privier la cooperarea cu Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea implementării proiectului educaţional “Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în perioada 11 februarie - 21 decembrie 2019.

- Hotarârea Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”;

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art. I.Articolul 1 din Hotărȃrea Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”, se modificăşi se completează, având următorul conţinut:

 "Art. 1 Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” în sumă de 3.363.072 lei, la care se adaugă TVA, conform anexelor nr. 1 – 4 ce conțin un număr de 24 de pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre”

 

          Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”, rămân aplicabile.

 

Art. III.Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV.Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                       

 

    
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

    Hotărârea nr. 2

Bucureşti, 10.01.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 10.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 2.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:378 Vizualizări
Descărcare: 61 times
Data creării: 16-01-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE