• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 032

286 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-   Raportul de specialitate nr. 20518/14.02.2019 al Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-  Raportul de specialitate nr. 19562/13.02.2019  al  Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-  Raportul de specialitate nr. 20459/14.02.2019  al  Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-  Raportul de specialitate nr. 19793/15.02.2019  al  Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București precum și adresa nr. 20931/15.02.2019;

-    Raportul  nr.  134903/10.12.2018 întocmit de reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizați în cadrul Comisiei de analiză, verificare și formulare propuneri raportat la prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului Public de salubrizare a sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a Municipiului București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          -  Amendamentul domnului consilier local Șerpescu Cătălin Constantin, formulat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 21.02.2019, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

-  Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 - Anunțurile privind dezbaterile publice organizate la sediul Primăriei Sectorului 2 în data de 29.01.2019 respectiv în data de 05.02.2019, înregistrate sub numărul 7392/21.01.2019 respectiv sub numărul 12069/31.01.2019;

- Minuta dezbaterilor publice din data de 29.01.2019 respectiv din data de 05.02.2019, înregistrată sub numărul 20450/14.02.2019;

 -   Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

- Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006;

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică – republicată;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa  de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 74/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

- Planul național de gestionare a deșeurilor  2014 -2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017;

- H.C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti;

- H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele fizice și asociaţiile de locatari/proprietari din Municipiul Bucureşti;

- H.C.G.M.B. nr. 119/2010 și Regulamentul de organizare și funcţionare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul Bucureşti, aprobat prin această hotărâre;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 179/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municpiului București și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare;

- Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București.

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c), art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin.(4 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006.

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

       Art.1.Începând cu data de 01.03.2019 se instituie taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare în cuantum de 159 lei/persoană/an, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul comunității locale și individual.

 

Art.2. Pentru anul 2019, de la data instituirii taxei, se aprobă subvenționarea din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București a sumei de 38,3 lei/persoană, pentru stimularea gestionarii deșeurilor menajere reciclabile, conform prevederilor art. 17 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările si completările ulterioare, respectiv asigurarea colectării separate cel puțin a deșeurilor de hârtie, metal, plastic si sticla din deșeurile municipale, astfel încât valoarea taxei lunare achitată de fiecare utilizator persoană fizică va fi  de 9,42 lei/persoană.

 

Art.3.Se aprobă Regulamentul privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, pentru beneficiarii casnici (persoane fizice) prevăzut în anexa ce conține un număr de 9 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Pentru stabilirea modului de plată a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare începând cu data de 01.01.2020,  va fi elaborat Regulamentul privind determinarea cuantumului taxei plătită de beneficiarii persoane fizice (utilizatori casnici), până cel târziu la data de 30.09.2019, ce va cuprinde modalitatea de acordare a subvenției în cazul colectării selective  a deșeurilor în procent de minim 25%, obligație ce va fi asumată prin declarație pe propria răspundere, pentru fiecare punct de colectare,  de  către reprezentanții Asociațiilor de proprietari, respectiv a deținătorilor de locuințe unifamiliale, astfel încât nivelul subvenției să poată acoperi integral nivelul taxei.

 

Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 

 

Art.6.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.                         

 

                                             

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

   Hotărârea nr. 32

Bucureşti, 21.02.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 13 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 32.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:1049 Vizualizări
Descărcare: 286 times
Data creării: 10-12-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE