• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 091

30 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Parcare supraetajată pe 3 niveluri - 2 niveluri acoperite și un nivel deschis - Aleea Dobrina”;

            Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 4465/26.03.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Raportul de specialitate nr. 43592/28.03.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

        - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificatăși completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

            În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții ”Parcare supraetajată pe 3 niveluri (2 niveluri acoperite și un nivel deschis) în Aleea Dobrina din Sectorul 2 al Municipiului București”,  potrivit anexelor nr. 1 - 3, ce cuprind un număr de 8 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                      (2) Valoarea totală a lucrărilor de edificare a obiectivului de investiții ”Parcare supraetajată pe 3 niveluri (2 niveluri acoperite și un nivel deschis) în Aleea Dobrina din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 8.797.934,98 lei inclusiv TVA din care C+M 7.115.735,45 lei inclusiv TVA.

 

Art.2 (1) Lucrările de construcție a obiectivului de investiții ”Parcare supraetajată pe 3 niveluri (2 niveluri acoperite și un nivel deschis) în Aleea Dobrina din Sectorul 2 al Municipiului București” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

            (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

            (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

 

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

        

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

                       

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

                                                                    

      

 

 

 

  Hotărârea nr. 91

Bucureşti, 29.03.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 91.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:81 Vizualizări
Descărcare: 30 times
Data creării: 08-04-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE