• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 122 din 2019

65 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 337/2019

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 252/2018

Modifică/completează  HCL S2 nr. 194/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2, nr.252/2018

  Analizând:

- Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 63260/08.05.2019 prezentate de Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Raportul de specialitate nr.64762/10.05.2019 prezentat de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Notăîndreptare eroare materialăînregistrată la Cabinet Secretar sub numărul 2033/17.05.2019;

-  Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           -  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 700/17.04.2019 emisă de catre Primarul Sectorului 2 privind numirea în funcția publică de conducere de Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 a domnului Vasile Florin-Ștefan;

            - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

 

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

-  Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea Guvernului nr.417/2018 privind modificarea HG nr.797/08.11.2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă social şi a structurii orientative de personal;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţoa Copilului Sector 2;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.194/05.12.2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.252/30.08.2018.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art. I  Se modificăși se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 252/30.08.2018, conform anexei ce conţine o filăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.II  (1)  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.252/30.08.2018îşi încetează aplicabilitatea.

 

           (2) Celelelte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.194/05.12.2017, privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

 

            Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE         ADRIAN ALEXANDRU                                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                SECRETAR,

                                                                                                                                                                             ELENA NIȚĂ

 

 

Hotărârea nr. 122

Bucureşti, 17.05.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 122.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:628 Vizualizări
Descărcare: 65 times
Data creării: 22-05-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE