• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 123 din 2019

36 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 152/2019

Modifică/completează  HCL S2 nr. 128/2017

Abrogă/Încetează aplicabilitatea HCL S2 nr. 134/2017HCL S2 nr. 253/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 253/2018;

        Analizând: 

      - Raportul de Specialitate nr. 56803/23.04.2019 precum și Nota de Fundamentare  nr. 56804/23.04.2019 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al  Sectorului 2 al Municipiului București;

      - Raportul de Specialitate nr. 57795/03.05.2019 prezentat de Direcţia Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

      - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari precum şi avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

          - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 134/2017 si Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 253/30.08.2018;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

          -  Adresa nr. 6783/06.03.2019 transmisă de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi  Protecția Copilului Sector 2 sub nr. 35920/14.03.2019.

         -  Dispoziția nr. 700/17.04.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind numirea în funcția publică de conducere de Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 a domnului Vasile Florin-Ștefan;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art. I.Se modificăși se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 253/2018, conform anexei ce conţine o paginăşi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.II.(1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

                        (2)  Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 134/2017 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 253/2018îşi încetează aplicabilitatea.

 

           Art.III.Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

        Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

                           NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 ELENA NIŢĂ

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

 ADRIAN ALEXANDRU

 

  Hotărârea nr. 123

Bucureşti, 17.05.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 123.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:626 Vizualizări
Descărcare: 36 times
Data creării: 22-05-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE