• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 136

58 Descărcări

 

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 364/2019,  HCL S2 nr. 2/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 174/2017HCL S2 nr. 90/2018HCL S2 nr.  324/2018HCL S2 nr.  331/2018HCL S2 nr. 26/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare;

Analizând:

         - Raportul de specialitate nr.65325/13.05.2019 prezentat de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

        -  Amendamentul domnului consilier local Zaharia Răzvan Cristian, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 17.05.2019;

          - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Avizul nr. 20883 conexat cu nr. 14002/2019, emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 65344/13.05.2019;

         - Adresa nr. 5524/27.03.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 44860/01.04.2019 prin care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a aprobat adăugarea a 8 posturi la numărul maxim de posturi aprobate la nivelul unității administrativ-teritoriale Sector 2, pe perioada implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

        - Adresa nr. 7454/11.04.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 56941/22.04.2019, prin care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a transmis numărul maxim de posturi pe anul 2019 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al municipiului Bucureşti;

        - Adresele Direcției Achiziții şi Contracte Publice nr. 23353/20.02.2019 şi nr. 33999/11.03.2019 privind modificarea şi completarea atribuţiilor Direcţiei Achiziții şi Contracte Publice din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

        - Adresa Direcției Economice nr. 32645/07.03.2019 privind completarea atribuţiilor Direcţiei Economice din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

      - Adresa Serviciului Management Situaţii de Urgenţă nr. 53867/17.04.2019 privind modificarea atribuţiilor Serviciului Management Situaţii de Urgenţă din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

        În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art. I (1) Anexele nr. 1-2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexelor nr. 1 - 2 ce conţin 11 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                       (2) Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare, se modificăşi se completează la art 19. Serviciul Management Situaţii de Urgenţă,  la secţiunea I. Direcţia Economică, la secţiunea III. Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice şi la secţiunea XI. Direcţia Management Proiecte conform anexei 3 ce conţine 29 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

              Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare rămân aplicabile.

 

  Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

   

              Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                        (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

                           NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 ELENA NIŢĂ

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

 ADRIAN ALEXANDRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 136

Bucureşti, 17.05.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 43 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 136.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:343 Vizualizări
Descărcare: 58 times
Data creării: 23-05-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE