• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 137 din 2019

113 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 180/2022

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 354/2019

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 312/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2;

Analizând:

     - Raportul de specialitate nr. 65352 din 13.05.2019 întocmită de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

     - Nota de fundamentare nr. 165420 din 02.05.2019 întocmită de directorul executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

     - Amendamentul Executivului Sectorului 2 nr. 1997/17.05.2019, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 17.05.2019;

     - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 

     - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

     - Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 14662/2019 cu privire la stabilirea functiilor publice din cadrul Directiei Venituri Buget Local Sector 2;

     - Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 56941 din 22.04.2018;

       Având în vedere reglementările cuprinse în:

    - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    - Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

     - Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

    - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările si completările ulterioare,

           În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.Se aprobă Organigrama, statul de funcţii și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, conform anexelor nr. 1 – 3 ce conțin un număr de 45 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

            Art.2. Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 va fi de 140, din care 10 posturi de conducere şi 130 posturi de execuţie.

 

Art.3.Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, prin atribuțiile ce îi revin, poate transforma în funcţie de necesităţi, funcţiile cuprinse în statul de funcţii, fără majorarea numărului de posturi prevăzute în organigrama din anexa nr. 1.

 

Art.4.Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 312/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, își încetează aplicabilitatea.

 

Art.5.Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi directorul executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.6.(1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

           (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

    
 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

 ADRIAN ALEXANDRU

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

                           NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

                                        ELENA NIŢĂ

 

 

 
 

 

 

                                                     

 

 

 

  Hotărârea nr. 137

Bucureşti, 17.05.2019

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, exclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 137.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:629 Vizualizări
Descărcare: 113 times
Data creării: 23-05-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE