• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 152 din 2019

44 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 11/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 128/2017

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 123/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.06.2019;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 123/2019;

         Analizând:

      -  Raportul de Specialitate precum și Nota de Fundamentare înregistrate sub numărul 76346 din data de 30.05.2019, prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

      - Raportul de Specialitate nr. 78414/04.06.2019 prezentat de Direcţia Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

       - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      -  Adresa nr. 7375/20.05.2019, transmisă de Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu", înregistrată la Primăria Sector 2 sub nr.70038/20.05.2019 și la Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 sub nr.68459/23.05.2019;

       - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

      Având în vedere reglementările cuprinse în:

          - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.128/04.09.2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 123/17.05.2019;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I.Se modificăși se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind inființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 123/2019, conform anexei ce conţine o paginăşi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.II.(1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2 rămân aplicabile.

           (2) Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2019 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.III.Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ADRIAN ALEXANDRU

 

        

  Hotărârea nr. 152

Bucureşti, 26.06.2019

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 152.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:471 Vizualizări
Descărcare: 44 times
Data creării: 08-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE