• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 158

63 Descărcări

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 227/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.06.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

          - Nota de fundamentare nr. 2827/14.06.2019 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

          - Raportul de specialitate nr. 85289/18.06.2019 întocmit de către Direcţia Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

            - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009
privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008";

          

În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici şi devizele generale pentru un număr de 27  de obiective de investiţii și lucrări de intervenţie la unităţi de învăţământ aflate pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

                      (2) Obiectivele de investiţie, precum şi valoarea totală a lucrărilor sunt detaliate în anexele nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de  77 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                        (3) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiei în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivelor de investiţie.

 

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

          

 

 

    
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ADRIAN ALEXANDRU

 
 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 158

Bucureşti, 26.06.2019

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 80 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.               

Denumire fișier: 158.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:205 Vizualizări
Descărcare: 63 times
Data creării: 08-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE