• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 159 din 2019

222 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 363/2019HCL s2 nr. 431/2022HCL S2 nr. 432/2022HCL S2 nr. 433/2022HCL S2 nr. 51/2023HCL S2 nr. 189/2023

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.06.2019;

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 80661/07.06.2019 întocmit de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         -  Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;

         - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 231/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificatăşi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

        - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

         - Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/540/23 din 17.03.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici și devizele generale aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexelor nr. 1 - 3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ADRIAN ALEXANDRU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

                         

 

 Hotărârea nr. 159

Bucureşti, 26.06.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini, exclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.               

                                  

Denumire fișier: 159 LINK.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:502 Vizualizări
Descărcare: 222 times
Data creării: 08-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE