• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 188

55 Descărcări

Modifică/completează HCL S2 nr. 92/2007, HCL S2 nr. 108/2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.06.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi pentru 8 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2007 și  H.C.L. Sector 2 nr.108/2012;

             Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 88902/24.06.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 

         - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

          - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          -  art. 19 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

          - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

         - art. 10 din Hotărârea Guvernului României nr. 907/29.11.2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, modificatăși completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

        - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 92/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit - condominii;

 

           În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea privind administraţia publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

           

Art.1.  (1) Indicatorii tehnico – economici pentru 8 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti,  aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2007 și H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012, se modifică potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 12 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 92/2007 și H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012, rămân aplicabile.

 

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ADRIAN ALEXANDRU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 188

Bucureşti, 26.06.2019

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.          

Denumire fișier: 188.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:344 Vizualizări
Descărcare: 55 times
Data creării: 08-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE