• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 193 din 2019

627 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 357/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.06.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 52580/15.04.2019 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Raportul de specialitate nr. 140056/17.04.2019 al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu de interes local aflat sub autoritatea Consiliului local al Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Raportul de specialitate nr. 58544/24.04.2019 al Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-  Raportul de specialitate nr. 62200/07.05.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-  Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- HCL nr. 32/2019 şi Regulamentul privind instituirea taxei de habitat;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006;

- Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 74/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor  şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

- Planul național de gestionare a deșeurilor  2014 -2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017;

- H.C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti;

- H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele fizice și asociaţiile de locatari/proprietari din Municipiul Bucureşti;

- H.C.G.M.B nr.119/2010 și Regulamentul de organizare și funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti, aprobat prin această hotărâre;

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin.(4 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006.

        În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Pentru subvenționarea  integrală a taxei de habitat (100 %), se aprobă Regulamentul pentru acordarea subvenției integrale a  taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii  casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, care conține 12 (douăsprezece) file și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

     Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu reprezentanții operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 pentru colectarea/transportul/sortarea/tratarea/neutralizarea/depozitarea finală a deșeurilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 

 

Art.3.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.                         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ADRIAN ALEXANDRU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

  Hotărârea nr. 193

Bucureşti, 26.06.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.           

Denumire fișier: 193.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:1290 Vizualizări
Descărcare: 627 times
Data creării: 08-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE