• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 201 din 2019

434 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 174/2023

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 353/2019 şi HCL S2 nr.  50/2020

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 71/2016

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;

           Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 91640/11.07.2019 şi Raportul de specialitate nr. 91641/11.07.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;
 • Raportul de specialitate nr. 99904/12.07.2019 prezentat de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentele Executivului nr. 99902/12.07.2019, nr. 3067/17.07.2019, nr. 3094/18.07.2019, nr. 3095/18.07.2019, nr. 3098/18.07.2019, nr. 3099/18.07.2019, precum şi Amendamentul formulat de domnul consilier local Adrian Alexandru, înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 3092/17.07.2019;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Hotărârea nr. 02/21.03.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;
 • Avizul nr. 27207 conexat cu nr. 25252 și 19863/2019 emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 cu nr. 81813/20.06.2019;
 • Avizul consultativ nr. 5/08.05.2019 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi transmis prin adresa nr. 1204/DPSS/08.05.2019, înregistrată la registratura Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 cu nr. 68448/23.05.2019;
 • Adresa nr. 33273/29.03.2017 transmisă de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
 • Dispoziţia nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
 • 8 alin. 1 din Anexa 1 la H.G.. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal;
 • Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;          

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1. (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcții, Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, conform anexelor  nr. 1 – 4.

(2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 este de 2.404 de posturi, din care 88 posturi de conducere și 2.316 posturi de execuție.

(3) Numărul total al funcțiilor publice este 383, din care 53 funcții publice de conducere și 330 funcții publice de execuție.

(4) Numărul total al funcțiilor contractuale este de 2021, din care 35 funcții de conducere și 1.986 funcții de execuție.

(5) Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. (1) Începând cu data de 01.09.2019, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 va asigura reîncadrarea personalului în funcţiile prevăzute în anexa nr. 2, conform art. 6 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal

 (2) Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 2 poate modifica/ transforma o funcţie publică vacantăîntr-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior şi poate transfera funcţiile din stat, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţia publicăşi în fondurile bugetare anuale alocate, cu respectarea cerinţelor prevăzute de Codul administrativ.

      (2) Primarul Sectorului 2 poate modifica funcțiile contractuale vacante din nivel superior în nivel inferior cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţia publicăşi în fondurile bugetare anuale alocate.

 

Art. 4.  Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art. 5. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

    (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                          DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 201

Bucureşti, 18.07.2019

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 589 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.        

 

 

Denumire fișier: 201.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:1044 Vizualizări
Descărcare: 434 times
Data creării: 24-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE