• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 214 din 2019

114 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 315/2019HCL S2 nr. 82/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 407/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu;

Analizând:

        - Referatul de aprobare prezentat de doamna Lenuţa Popescu, consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București;

        - Raportul de specialitate nr. 1530/12.07.2019 întocmit de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 101530/16.07.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Amendamentul doamnei consilier local Popescu Lenuța, astfel cum a fost consemnat în procesul – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al sectorului 2 din data de 18.07.2019;

       - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

       - Dispoziţia nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019 – 24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului al Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

            - H.C.L. Sector 2 nr. 343/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. 2 lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se  modifică  anexa nr. 8 din H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, rămân aplicabile.

 

Art. III.  Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu, instituție aflatǎ sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 

  Hotărârea nr. 214

Bucureşti, 18.07.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.        

Denumire fișier: 214.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:858 Vizualizări
Descărcare: 114 times
Data creării: 24-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE