• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 227

48 Descărcări

Modifică/completează   HCL S2 nr. 158/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

           Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 113389/07.08.2019 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;
 • Raport de specialitate nr. 115355/09.08.2019 prezentat de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulteriare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.

    

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I (1) Se modificăşi se completează poziţiile 4 şi 8 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

                        (2) Se înlocuiesc paginile 13 - 14, 22 - 24 din anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2                nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

(3) Anexele nr. 1 şi nr. 2 cuprind 12 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II Valoarea totală actualizată pentru cele 2 (două) obiective de investiții prevăzute la art. 1 alin. (1) este de 22.619.073,68 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 4.789.842,59 Euro, inclusiv TVA, din care C+M: 20.078.359,92 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 4.251.817,95 Euro, inclusiv TVA.

            Cursul InforEuro utilizat pentru calcularea valorii este de 4,7223 lei valabil pentru luna iulie 2019.

 

          Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 227

Bucureşti, 29.08.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.        

Denumire fișier: 227.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:165 Vizualizări
Descărcare: 48 times
Data creării: 04-09-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE